Hlavní prioritou lektorského týmu KVP je osobnostní růst frekventatnů s cílem zvyšování kvality jejich života a realizované práce.

 

PhDr. Helena Vrbková, vedoucí výcviku a autorka přístupu KVP 

ředitelka organizace Život bez závislostí
 

Vzdělání:  Jednooborová psychologie na Katedře psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B pod přímým vedením Doc. Jaroslava Skály. Mezinárodní sebezkušenostní výcvik Person Centered Approach dle Carla Rogerse. Výcvik v Academy of Coaching Excellence, Coaching systems. Výcvik v hypnóze. Psychosociální výcvik. Celkem absolvovala 2 620 hodin odborných výcviků zaměřených na sebezkušenostní prožívání. Od roku 1999 v pozici vedoucí výcviků KVP a lektorky výcviků v psychoterapii SUR odpracovala více jak 7000  hodin.  Pracovala jako klinická psycholožka, personální ředitelka Danone, a.s., nyní ředitelka organizace Život bez závislostí  z. s.,  a šéfredaktorka časopisu Prevence a časopisu Třídní učitel a vedení třídy.  Od r. 1984 se specializuje na práci se skupinami lidí. Posledních 26 let pak na práci se školními třídami a pedagogickými týmy. Žije s partnerem a má dceru. 

 

 "Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."  Ralf  Waldo Emerson

e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

 

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D. , lektorka KVP

Vzdělání: V Praze na PedF UK studovala magisterské dvouoborové studium psychologie a speciální pedagogiky. Na FTVS UK vystudovala dálkové bakalářské studium. Na FTVS UK  roku 2003 ukončila prezenční doktorské studium v oboru Kinantropologie. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik KVP II. Odbornou praxi získávala v oblastech psychologického poradenství a jako vyučující na akademické půdě. Od roku 2017 je zaměstnána jako psycholog, konzultant a CLO  ve firmě SportMind Diagnostics s.r.o. Je vdaná, má dceru a syna.

"Nestačí jen vědět,  je třeba to i používat. Nestačí jen chtít, je třeba i konat."  Johan Wolfgang von Goethe

e-mail: radka.kulhankova@email.cz

 

Mgr. Josef Forman, lektor KVP

Ředitel  Základní  školy  U stadionu,  Most.

Vzdělání: FF UK pedagogika-psychologie, Sebezkušenostní psychoterapeutický,  psychodynamicky  orientovaný  výcvik  SUR, Výcvik v integrativní supervizi ČIS.  Pracoval jako ředitel Střediska výchovné péče,  nyní ředitel základní školy v Mostě.  Přednáší na Vyšší odborné škole psychologii,  pracuje jako psychoterapeut v poradně pro manželské vztahy. Vedl  projekt růstových skupin na několika středních a základních školách,  zaměřený na práci s problémovými dětmi.  Rozvedený,  tři dcery.

    

"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je." Jan Werich

e-mail: josef@forman.si

 

 

 

Mgr. Václav Schön,  lektor KVP

Vzdělání:  FTVS UK, trenérská škola, Specializační studium KVP E, Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I. Učil na střední škole, nyní pracuje jako učitel na základní škole v Kolíně, kde je též školním metodikem prevence. Vede růstovou skupinu dětí s problémovým chováním. Ženatý, jeden syn.

"Je dobré umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího nepřijde." Ota Pavel

e-mail: vaclav.schon@gmail.com

 

Mgr. Ivo Škrdlant, lektor KVP 

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Specializační studium KVP B, Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I, výcvik Candela, výcvik v prevenci sociálně-patologických jevů a v práci s třídním kolektivem. Pracoval jako pedagog na gymnáziu, nyní výchovný poradce a školní metodik prevence na základní škole v Praze. Ženatý, dvě dcery.

 "K tomu, abychom člověka dobře viděli, nestačí mít otevřené pouze oči. K tomu je třeba otevřít srdce." Cezanna

e-mail: ivoskrdlant@centrum.cz

                                                                         

Mgr. Darina Rájová,  lektorka KVP

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR - expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, vedoucí sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a tuto metodu aktivně využívá.  Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami. Je vdaná, má dceru a syna.

 
 

„Dobrý život je proces, ne stav bytí“.    Carl R. Rogers

e-mail: rajova.darina@seznam.cz