Odpovědi na časté dotazy

Co je nestrukturovaná forma práce se skupinou

 Nestrukturovaná forma práce umožní jít se skupinou v procesu "teď a tady" . Je to varianta přístupu, která umožní pracovat i s tou nejproblematičtější skupinou, bez ohledu na stupeň nekázně či míru nespolupráce. Termín nestrukturovaná forma vychází z podstaty, že tyto skupiny jsou nastaveny neakceptovat jakoukoliv nabízenou strukturu, ať již v podobě práce, výuky, či připraveného programu v podobě her a technik nebo i vrstevnické programy. 

Realizace nestrukturované formy práce se skupinou vyždauje vysokou míru autenticity, empatie a kongruence dané osobnosti, proto je v KVP kladen důraz na osobnostní zrání. Tento přístup byl postupně rozvíjen a obohacován různými integracemi vhodných přístupů během 26 leté zkušenosti v práci s komplikovanými třídními a pedagogickými kolektivy v rámci organizace, která výcviky realizuje - Život bez závislostí z.s.   

Cena výcviku KVP

  Cena za hodinu účasti ve výcviku je 150 Kč. Ročně je 120 hodin. 

Výcvik KVP není nikým dotován, přesto je pravidelně naplňován a vedení výcviku může vybírat z hlásících se uchazečů tak, aby byly sestaveny vyvážené skupiny. Okolnost, že si frekventanté musí sami zajistit prostředky způsobuje, že v KVP jsou motivovaní lidé, kteří výcvikový proces berou vážně a svým přístupem tak zvyšují jeho kvalitu. Ovlivňuje to i fakt, že nedokončení výcviku přihlášenými frekventanty, je minimální a účast na setkávání skupin pravidelná. Což nebývá zdaleka vždy samozřejmostí.

   Přesto, že nezajišťuje vedení výcviku dotace a granty vychází vstříct přijatým frekventantům v případech, kdy se jim nepodaří zajistit prostředky včas individuálním přístupem v podobě splátkových kaledářů a to v obou časových směrech. 

    Pokud je pro zájemce cena výcviku rozhodující má možnost vybrat si jinou výcvikovou komunitu, která motivuje zájemce ke vstupu právě nízkou cenou či slevami na ubytování. V KVP jinou motivaci než kvalitu nechceme poskytovat. Tu považujeme za zásadní a zdravý motiv volby výcviku KVP.

Co vedlo k rozhodnutí 

    Ve více než patnáctileté historii KVP, se vyskytly skupiny specializačního studia, které byly dotovány. Jejich úroveň byla vždy nižší než u skupin, kde si uchazeči zajišťovali prostředky individuálně. Pravděpodobně by nebyl problém získat i v současnosti finanční podporu pro sebezkušenostní výcvik KVP, tak jako to činíme u  programů pro děti, ale byl by to "příspěvek ke snížení jeho kvality". Cílem je, aby absolvent KVP byl špičkovým specialistou. A náš výcvik tou nejlepší volbou pro výcvikové vzdělání ve školství. To však s nedostatečně motivovanými účastníky nedosáhneme. A zabloudí-li do takové skupiny motivovaný člověk rozhodnutý na sobě poctivě pracovat je pochopitelně hodnotami a normami takové skupiny limitován. Ostatně, výcvikové skupiny jsou o lidech, kteří do nich vstupují. A náš výcvik zatím neměl zapotřebí činit slevy, odkládat otevření nebo tlačit na vstup jiným způsobem. To koresponduje s našim mottem: KVP je o kvalitě života

Kolikrát ročně se budu muset uvolnovat z práce a na jak dlouho. 

Jsou tři roční sebezkušenostní setkání skupiny "na živo" Setkání začíná vždy v úterý ve 20:00 a končí v sobotu ve 13:00 hod. Tedy uvolnění z práce či školy je v rozsahu 3 krát ročně na tři dny.  Metodická část se koná online v nepracovní dny. V rozsahu cca 20 hodin za rok. Program online je možné vždy shlédnout se záznamu.  

Absence, těhotenství, nemoc a jiné

   Těhotenství, nemoc, či jiné události, mohou komplikovat účast na výcvikovém procesu. Přesto bývají respektovány a s frekventantem hledáme možnosti nepřítomnost kompenzovat. Během mateřské dovolené, někdy jezdí na výcvik spolu s frekventantkou-maminkou i rodinný příslušník působící jako chůva kojence, zatímco se matka účastní programu. 

Náhrada absencí

5 % omluvené neúčasti lze bezplatně nahradit v nabídnutých variantách. tj. za pět let 30 hodin. Tj. dva víkendy, které budou za dobu pěti let nabídnuty v tzv., náhradnické víkendy. 

Hodiny neúčasti nad těchto 30 hodin jsou hrazené. A to za 15 hodin (tj., víkendové setkání) á 21000 Kč. Podle počtu účastníků se cena rozpočítává. Minimální počet účastníků je 8, max. 15 účastníků. 

 

 

Cizí státní příslušník 

Ve výcviku může získávat vzdělání i cizí státní příslušník. Kolegové ze Slovenské republiky mají možnost si zažádat o uznání výcvikového procesu v rámci právních nastavení Slovenské republiky. Výcvik KVP je splňuje. 

 

 

 

  

Carl Ranson Rogers, velký psycholog dvacátého století, zdůrazňoval, že je dobré, když chování člověka není motivováno redukcí nároků     a napětí, ale osobním růstem.