Průběh výcviku KVP

 

Informace

Projevení zájmu o informace o KVP mívá převážně formu mailového kontaktu na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz, nebo tel.: +420 602 255 508. Následně bývá zájemce pozván na výběrový pohovor.

Pohovor

Zájemce o výcvik KVP absolvuje nezávazný pohovor, který trvá přibližně 45 minut. V tomto čase je možnost si  ujasnit vzájemná očekávání a podrobně se informovat o průběhu, tak aby rozhodnutí o přihlášení bylo uvážené. 

Informace o výsledku pohovoru

   Účastník pohovoru je doporučeným dopisem informován o tom, zda byl či nebyl přijat do výcvikového procesu KVP nejpozději do jednoho měsíce po realizaci pohovoru. V případě odmítnutí má právo na informaci o tom, co bylo důvodem nepřijetí. Aby porozuměl rozhodnutí vedení výcviku a obdržel tak zpětnou vazbu a mohl ji případně využít jako reflexi pro svůj další růst. Pokud je zájemce o vstup do výcviku přijat, obdrží spolu s touto informací i základní propozice o organizaci výcviku. 

První a další setkávání výcvikové skupiny

    Místo a čas prvního setkání, je nastaven lektorským týmem. Na čase a místech dalších setkávání se může podílet i nově se utvářející skupina frekventantů. Cílem je, aby se od počátku stanovil takový režim, který bude vyhovovat co největšímu počtu zúčastněných.

Informovaný souhlas

Během prvního setkání dostává každý frekventant k dispozici tzv. informovaný souhlas. Je to písemný doklad, kde svým podpisem obě dvě strany (realizátor výcviku a frekventant) stvrzují, že se vzájemně informovali o základních parametrech výcviku. Nepodepsání ze strany frekventanta není důvodem k přerušení výcviku. K podpisu informovaného souhlasu dochází na konci prvního setkání, proto aby měl každý frekventant před podpisem reálný zážitek podoby výcviku. 

 

   Nejčastější model setkávání, který bývá akceptován skupinou je:

  • jednou ročně 5 denní setkání (sebezkušenostní)
  • dvakrát ročně 4 denní setkání (sebezkušenostní)
  • jedenkrát za dva roky ("DNY KVP") praktických seminářů a ukázek ve dvou paralelně probíhajících programech (přístupné veřejnosti)

Program za jeden rok výcviku poskytuje minimálně 120 hodin. Za celý výcvik pak minimálně 600 hodin. Slovo minimálně odráží fakt, že tato časová dotace je povinná. Může však nastat situace (nebývá to často), že vedoucí výcviku rozhodne o navýšení nabídky o program, který má za cíl podpořit kvalitu některé z rovin výcviků. Toto není však povinné, neboť se nedá naplánovat předem a tudíž nelze ukotvit v informovaném souhlasu. Program nad rámec informovaného souhlasu je pro frekventanty zdarma. Sem patří výše uvedený jeden den upevňovací metodický seminář.  

600 hodin je povinných. Ve výcviku KVP neexistuje tzv. tolerovaná absence. V našem přístupu k autenticitě odmítáme započítávat jakékoliv procento neexistující účasti.

 

Náhrada absencí

10 % omluvené neúčasti lze bezplatně nahradit v nabídnutých variantách. tj. za pět let 60 hodin.

Nahrazovat lze maximálně 20 % z hodin procesu. (tj., 120 hodin) 

 

 Místa setkávání jsou diskutována se skupinou, preferována byvají ubytovací zařízení, kde poměr cena/poskytnutá služba, je odsouhlasen skupinou. Cílem je zajistit ubytování a stravu za přiměřené, spíše nižší náklady.Obvylká částka za noc a plnou penzi se pohybuje v součtu kolem 1200 Kč. Lze objednat i polopenzi, či jen nocleh bez jídla. 

Cena a získávání finančních prostředků na úhradu výcviku 

Cena za jednu výcvikovou hodinu činí 191 korun. Ročně je realizováno 120 hodin.

Cena se po dobu pěti let nezvyšuje, pouze v případě, že by došlo ke zvýšení inflace o více než 3 %. Rozhodující je míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vždy za období od 1. 1. do 31. 12. daného roku, vůči roku předchozímu oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Doposud za dobu realizace výcviků KVP což činí patnáct let, nedošlo ke zvýšení cen během výcvikového procesu. 

Nejčastější formou získávání finančních prostředků se kterými se setkáváme bývají:

- úhrada od zaměstnavatele

- úhrada z různých šablon

- dotování od MŠMT v rámci žádostí o dotace v primární prevenci

- dotování od magistrátu HMP a jiných měst a obcí

- jiné dotace (RVKPP, MPSV...)

- úhrada výcviku jako vzdělání v rámci programu primární prevence dané školy nebo jiného projektu ped. psych. poradny, či neziskové organizace

- příspěvky na vzdělávání na místní, regionální či krajské úrovni různého typu a zaměření

- úhrada ze soukromých finančních prostředků

  Často se jedná o kombinaci různých zdrojů.

Lze domluvit splátkový kalendář, a to oběma časovými směry. Zatím se nikdy nestalo, aby nedostatek finančních prostředků byl důvodem ukončení výcviku. 

Materiály, fotografie a filmy

Účastník výcviku KVP získává materiály a metodiky. Vlastním cílem je především získání dovednosti metodiky vytvářet a následně realizovat. Aplikace převzatých metodik nebývá zdaleka vždy efektivní a neodráží profesionální přístup. V KVP prosazujeme vysoce individuální přístup ke každé hodině práce s třídou či skupinou. V rámci výcviku frekventanti průběžně dostávají pracovní materiály. Materiály jsou zaměřeny na dovednost "číst psychodynamiku skupiny" jako základní diagnostickou dovednost, utváření metodik dle daného stavu třídy a skupiny, schopnost pracovat s reálnou situací a vlastní osobnostní prožitkovou bází jako s nástrojem. Materiály jsou průběžně dávány k dispozici na záložce KVP jen pro účastníky. Záložka je přístupná pouze za použití přístupového jména s heslem. 

Lektorský tým

Lektorský tým sebezkušenostního procesu činí v současnosti šest osob. Více se dozvíte na záložce O nás - lektorský tým:  https://www.vycvikkvp.cz/lektorsky-tym/

Dále jsou na DNY KVP zváni přední odborníci oblasti práce se třídou a růstovou skupinou, aby prezentovali své poznatky. 

Reflexe na vlastní výcvikový proces

   V polovině výcvikového procesu si frekventanti spolu s lektory skupiny zpracovávají reflexi na svůj pobyt ve výcviku. Jedná se o pozastavení, mající za cíl uvědomění nakolik má frekventant ve výcvikovém procesu rezervy. Nejedná se o činnost náročnou, ale přesto přínosnou. Je součástí vlastního setkání, nikoliv pracovním úkolem na doma. Druhou reflexi zpracovávají frekventanti na závěr pobytu ve výcviku jako neveřejnou část závěrečné práce. 

Přímá práce pod supervizí

   Ve čtvrtém, nebo na počátku pátého roku výcviku v rámci soustředění KVP, se skupina setká na půdě základní nebo střední školy, kde probíhají jednotlivé aktivty pod supervizí. Cílem je prakticky si vyzkoušet získané dovednosti ve výcviku a mít možnost rozebrat reflexe na vlastní práci. Vstupy probíhají většinou ve dvojicích s následným rozborem průběhu. Frekventanti mají možnost vidět přímou práci svých lektorů, kteří také poskytují ukázku svého působení ve školních kolektivech. 

Nestandardní situace

   Během výcvikového procesu jsou několikrát nastaveny podmínky "nestandardně " s cílem facilitovat psychodynamické procesy a jejich reflexe co nejblíže reálnému životu či zvýšit jejich intenzitu. 

Závěrečná práce 

   Závěrečná práce se skládá z části reflexivní a části metodické. V části reflexivní bývá materiál zpracován na základě osobních prožitků. Ukázky na: https://www.vycvikkvp.cz/reflexe-z-procesu-kvp/.  Rozsah metodické části práce činí dvacet pět normostran textu. Rozsah reflexivní části činní minimálně pět normostran. 

Závěr výcviku má podobu konference výcvikové skupiny nejčastěji v rámci Dnů KVP, kde jsou prezentovány metodické závěrečné práce. Reflexivní část práce  je prezentována v uzavřené skupině daného běhu KVP. Absolvent Sebezkušenostního výcviku zaměřeného na vedení třídních kolektivů a růstových skupin KVP obdrží osvědčení o absolvování. Po splnění všech výcvikových náležitostí  je slavnostně vyřazen a jeho jméno je zapsáno do evidenční knihy KVP s právem vykazovat vzdělání v KVP.